Obec Louňovice pod Blaníkem byla založena ve 12. století. V roce 1149 byl zde založen klášter Premonstrátek. Ke klášteru náležela obec Louňovice, Velký a Malý Blaník, okolní obce a městečka. V roce 1420 byl klášter vypálen husickými vojsky. Jeho majetek připadl obci Táborské, která jej spravovala téměř 127 let. Roku 1547 byl majetek obci Táborské zkonfiskován a postoupen Janovi z Perštejna. Ten jej však příštího roku prodal rytíři Kryštofovi Skuhrovskému ze Skuhrova. V rodě Skuhrovských zůstává až do roku 1652, kdy Oldřichem Sezimou Karlem Skuhrovským rod rytířů Skuhrovských vymírá po meči. Po smrti posledního rytíře Skuhrovského majetek sdědila Oldřichova dcera Magdalena Skuhrovská, která se provdala za šlechtice Karla Adama Lva z Říčan. Magdalena Skuhrovská zemřela bezdětná roku 1661. Ovdovělí Říčan odkázal ve své poslední vůli majetek louňovický pražskému arcibiskupství. Tak po Říčanově smrti v roce 1672 přešly Louňovice do majetku církevního. Parcelace arcibiskupského statku byla provedena roku 1924, kdy byly některé polnosti propachtovány drobným zemědělcům. V témže roce koupil louňovický zámek Sokol. Pouze lesy zůstaly arcibiskupské až do roku 1948, kdy byly zestátněny.


Řekne-li se Blaník, má většina lidí na mysli horu Velký Blaník, ležící v okrese Benešov. Budu citovat několik stručných údajů:
Velký Blaník je 638 m nad mořem a je nejvyšším bodem Načeradecké vrchoviny. Je rozložen 2 km vsv. od obce Louňovice pod Blaníkem. Je to výrazný rozsáhlý hřbet - hrásť z moldanubických ortorul, se skalními tvary a obnosu mazovými sruby(Rytířské skály), balvanovými proudy, pseudokary, kryoplanačními terasami, zalesněný, na vrcholku zachované bukové porosty a na svazích suťové porosty s cennými listnáči. Na vrcholu spatříme pozůstatky z pravěkého keltského hradiště. Nakonec budete ohromeni fascinujícím pohledem z rozhledny.